Loading...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ တြဲဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ စာေျဖသူမ်ားလိုက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ တြဲဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္စာေျဖသူမ်ားလိုက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ သင္တန္းကို ၂၅၊ ၁၁၊ ၂၀၁၈ ရက္ေန႕ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ Learning Hub ခန္းမ၌ က်င္းပရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးတက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲအား မတ္လ၌ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံအသစ္တြင္ ဘာသာရပ္ အားလံုး၌ လြယ္ သင့္ ခက္ မွ်တစြာျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကိုအားေပးသည့္ေမးခြန္းမ်ားပိုမိုပါ၀င္လာမည္ ဟုသိရွိရပါေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ (၆၃၂၃၁၄)ဦး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ (၆၇၁၄၃၁)ဦး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ (၇၆၇၄၂၂) ဦးႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (၈၄၄၃၅၈)ဦးရွိခဲ့ၿပီး၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူ(၈၉၆၀၁၂)ဦး စာရင္းေပးသြင္းထားသျဖင့္ (၂၅၀၀၀၀) ေက်ာ္ပိုမ်ားလာပါေၾကာင္း၊စာစစ္ဌာနမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌(၁၃၇၆)ခု၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ (၁၄၇၀)ခု၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္(၁၅၉၄)ခု၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (၁၇၄၂)ခုရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ (၁၈၈၁)ခုအထိတိုးျမွင့္၍ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပႏိုင္ဆံုးျဖစ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈအရ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲခန္း ႀကီးၾကပ္ မည့္ဆရာဆရာမမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအစမွအဆံုးအထိ အေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊စာေမးပြဲေမးခြန္း၊ အေျဖလႊာ၊ စာစစ္လုပ္ငန္း၊ ေအာင္စာရင္းလုပ္ငန္းမ်ားလံုျခံဳမႈရွိေစေရး၊ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးတို႕အတြက္ ညီညြတ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားလက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ေဆာင္ရြက္မည့္္သူမ်ားအား ဘက္မလိုက္ဘဲ မွ်တစြာတာ၀န္ေပးအပ္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္အညီေမးခြန္းလံုျခံဳမႈရွိေရး၊ စနစ္တက်လႊဲေျပာင္း၊ လက္ခံမွတ္တမ္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းအပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ကုဒ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဆရာဆရာမ အေရအတြက္ျဖင့္ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ စာစစ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ဆရာမမ်ား၊ အသက္ ၅၈ ႏွစ္အထက္ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာဆရာဆရာမမ်ား၊ က်န္းမာေရးမေကာင္းေသာ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္မကိုက္ညီေသာ အထက္တန္းျပ ဆရာဆရာမမ်ားအား စာစစ္တာ၀န္ေပးျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အထက္တန္းျပ လုပ္သက္(၂)ႏွစ္ အထက္ရွိသည့္ဆရာဆရာမမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ မတိုင္မီ တာ၀န္ေပးရန္ ႏွင့္ ပ်က္ကြက္မႈမရွိေအာင္ အေလးထားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေျပာၾကား သည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ဆရာဆရာမမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ေျဖၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးညႊန္႔ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ တြဲဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ စာေျဖသူမ်ားလိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပို႔ခ် ၾကသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းကို 25.11.2018 ရက္မွ 27.11.2018 ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ၊ တနသၤာရီ၊ မြန္၊ ကရင္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း(အေရွ႕)၊ ခ်င္း(ပလက္၀) တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဆရာဆရာမစုစုေပါင္း ၁၀၆၇ ဦးတက္ေရာက္ၾကသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းသင္ၾကားမည့္ Grade-10 ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ႏွင့္ ဆရာလမ္းညႊန္မ်ားေရးသားျပဳစုေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အစည္းအေ၀း သို႔ တက္ေရာက္၍ အမ်ိဳးသားသင္ရိုးညႊန္းတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္သင္ရိုး ေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

5 month ago ReadMore ...

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ျပီးေျမာက္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ျပီးေျမာက္မႈစစ္ေဆး အကဲျဖတ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ရန္္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ Learning Hub ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားရွိသက့ဲသို႔ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ တိုးပြားလာျခင္းသာမက ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း သိသိ သာသာ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေက်ာင္းသားဦးေရ တိုးတက္လာၿပီး ေက်ာင္း ထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းသည္ ေက်ာင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဆရာ ဆရာမမ်ား တိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ၊ သက္ေမြးပညာက႑၏ဆရာ ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာ စိတ္ဓာတ္အျပည့္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး သင္ၾကားသင္ယူမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ အထိ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုပါက သိသာထင္ရွားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ဆရာလမ္းညႊန္ စာအုပ္မ်ား၊ Grade-1, Grade-2 ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ ဆရာကိုင္လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ KG+12 ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာင္းသံုး ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို မူလတန္းအတြက္ JICA ၏ပူးေပါင္းကူညီပ့ံပိုးမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျပီး Grade-1, Grade-2 ဖတ္ စာအုပ္မ်ားသည္ သင္ၾကားသင္ယူမႈနည္းစနစ္အသစ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ထားျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းတို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူလတန္းၿပီးေျမာက္မႈစာေမးပြဲႏွင့္ အလယ္ တန္းၿပီးေျမာက္မႈစာေမးပြဲမ်ားကိုၾကည့္ပါက ႏွစ္စဥ္ၿပီးေျမာက္မႈႏႈန္းမ်ားလည္း တက္လာပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မူလတန္းၿပီးေျမာက္သည့္အခါ အလယ္တန္းတြင္ ပိုမိုတက္ေရာက္လာၿပီး အလယ္တန္းၿပီးေျမာက္သည့္အခါ အထက္တန္းတြင္ ပိုၿပီးမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ယမန္ႏွစ္က အထက္တန္း တြင္ Grade-10 ႏွင့္ Grade-11 ႏွစ္တန္းေပါင္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရ ၁ သန္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ တုိးတက္လာျခင္းသည္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားအား လိုအပ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားရရန္ သင္တန္းမ်ားမွ စနစ္တက် စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ႏိုင္ေရး ပိုမိုျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ လက္စြဲစာအုပ္မ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ စာအုပ္မ်ားမွ စာေမးပြဲမ်ားကို စနစ္တက်က်င္းပႏိုင္သည့္အတြက္ အဆင္ေျပသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲစစ္ေဆးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္ပါက လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ပါသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးက႑တြင္ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ဦးေႏွာက္မွတ္ သားႏိုင္စြမ္း အားေကာင္းလာေစႏိုင္ၿပီး နားလည္မႈပိုမိုရွိလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာကို ပညာေရးတြင္ အသံုးျပဳၿပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုး လူသားေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစေရး၊ တာဝန္ယူ တာဝန္ ခံတတ္ျပီး တာဝန္ကိုေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေစေရး၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္ေရး စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု သည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈအရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ မည္မွ်မွတ္သားႏုိင္သည္၊ နားလည္ႏုိင္သည္၊ အသံုးခ်ႏုိင္သည္၊ သံုးသပ္ခြဲျခားႏုိင္သည္၊ စိစစ္အကဲျဖတ္ႏုိင္သည္၊ တီထြင္ဖန္တီး ႏုိင္သည္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚသံုးသပ္မႈကိုလုပ္ႏိုင္ရန္ လက္ေတြ႕ က်က် အနီးကပ္သင္ၾကားသင္ယူေလ့က်င့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၾကၿပီး မိမိတို႔အားေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္ၿပီး အားေကာင္းလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္၍ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား သင္ယူ တတ္ေျမာက္မႈအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစေရး ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ျပီးေျမာက္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ (၅၄၆)ဦးႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသား သင္တန္းသူ(၂၆၀) စုစုေပါင္း (၈၀၆)ဦး တက္ေရာက္ လ်က္ရွိၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ (ပညာေရး)

5 month ago ReadMore ...

ဘာသားစကား မ်ားအတြက္ Certificates သင္တန္းမ်ား အပါတ္စဥ္ (၆၂)

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသားစကား မ်ားအတြက္ Certificates သင္တန္းမ်ား အပါတ္စဥ္ (၆၂) ကိုဖြင့္လွစ္ပါမည္။ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာကို Online Registration ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေန႔ရက္မွာေအာက္တြင္ေၾကျငာထားသည့္အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ Server သို႔ေလွ်ာက္လႊာေရာက္ရွိေသာ အစဥ္အတိုင္းေရြးခ်ယ္ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး၊ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကို တစ္ပတ္အတြင္းေၾကျငာေပးပါမည္။ Basic Level တက္ေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ Online တြင္ထပ္မံေလွ်ာက္ထားရန္မလိုအပ္ပါ။ ေၾကျငာခ်က္ပါရက္စြဲႏွင့္အခ်ိန္တို႔ကို အေသအခ်ာဖတ္႐ွဳၾကပါရန္။

8 month ago ReadMore ...

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထား သည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ မွ ဦးစြာပထမ ေႏြးေထြးလိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္မွစ၍ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္မ်ားကို ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ကမာရြတ္နယ္ေျမ( အင္းယားလမ္း) မွာ ၁၅.၆.၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွ ၁၅.၇.၂၀၁၈ ရက္ေန႔အထိ လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအပါအဝင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ တကူးတက လာေရာက္ၾကရမွာမို႔ မိဘမ်ားမိမိတို႔သားသမီးမ်ားအတြက္ သိရမယ့္ကနဦးသတင္းအေနျဖင့္ယခုလိုတင္ျပေပး လိုက္ပါသည္။ ၁၅.၆.၂၀၁၈မွစတင္ကာဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားၾကရမွာျဖစ္လို႔ လိုအပ္သည္မ်ားၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါရန္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ (**မွတ္ခ်က္-သတ္မွတ္ရက္ထက္ၾကိဳတင္၍ လက္ခံေပးမည္မ ဟုတ္ပါသျဖင့္ ေလးစားစြာအသိေပးပါသည္) တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္အဓိက လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၁။ လိုင္စင္ဓာတ္ပံု ၆ ပံု ၂။ အမွတ္စာရင္းမူရင္း ၃။ ေက်ာင္းသားႏွင့္မိဘတို႔၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ႏိုင္/ျပဳ/ဧည့္(မိတၱဴပူးတြဲတင္ျပရမည္)

8 month ago ReadMore ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ား တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ေၾကညာခ်က္​

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕သို႔ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခဲ့ေသာ စာစစ္ဌာန ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ား (အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား) ထံတြင္ အမွတ္စာရင္း၊ အရည္အခ်င္း မွတ္တမ္းခ်ဳပ္ ရမွတ္အဆင့္၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ပုံစံစာအိတ္ကို ဇြန္ ၂၅ ရက္ (တနလၤာေန႕)မွစ၍ ကိုယ္တိုင္ထုတ္ယူၾကရန္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာအိတ္ကို ဇြန္ ၂၆ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္အထိ (သတ္မွတ္ရက္အတြင္း) စေန၊ တနဂၤ​ေႏြ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား အပါအဝင္ (ပိတ္ရက္မရွိ) ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္၊ လြိဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္၊ ဘားအံတကၠသိုလ္၊ ဟားခါးတကၠသိုလ္၊ မုံ႐ြာတကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္းတကၠသိုလ္၊ ထားဝယ္တကၠသိုလ္၊ ေတာင္ငူတကၠသိုလ္၊ ျပည္တကၠသိုလ္၊ ပဲခူးတကၠသိုလ္၊ မေကြးတကၠသိုလ္၊ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးအေဝးသင္တကၠသိုလ္၊ မိတၳီလာတကၠသိုလ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္၊ စစ္ေတြတကၠသိုလ္၊ ေတာင္ကုတ္ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္၊ လားရွိုးတကၠသိုလ္၊ က်ိဳင္းတုံတကၠသိုလ္၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဟသာတၤတကၠသိုလ္တို႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းနိုင္သည္။ သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္၍ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ုံးခြဲ)၊ သထုံလမ္း၊ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္။ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး)၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (႐ြာသာႀကီးနယ္ေျမ)၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (လွိုင္နယ္ေျမ)၊ ရန္ကုန္နိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၱေလးနိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မွ နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ သီးျခားေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါတကၠသိုလ္မ်ား၏ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားျဖင့္ တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ုံးခြဲ)၊ သထုံလမ္း၊ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖုန္း ၀၉ ၅၃၇၆၆၇၇ ႏွင့္ ၅၂၅၆၁၂ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ #ရန္​ကုန္​တကၠသိုလ္​ဝင္​ခြင္​့ကို နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ သီးျခားေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္၏ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံျဖင့္ တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

9 month ago ReadMore ...

နယ္လွည့္ အမွတ္စာရင္း ထုတ္ေပး

နယ္လွည့္ အမွတ္စာရင္း ထုတ္ေပးေရး အဖြဲ႕ (mobile team) (၁၀) ဖြဲ႔ သည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အားလံုးသို႔ သြားေရာက္၍ အမွတ္စာရင္းမ်ား လြယ္ကူ၊ လ်င္ျမန္၊ သက္သာ၊ လံုျခံဳစြာျဖင့္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းကို (၄-၆-၂၀၁၈) ရက္မွ စတင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန)

9 month ago ReadMore ...

Advertise Here
Advertise Here
Advertise here

Top Visited Posts

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ တြဲဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ စာေျဖသူမ်ားလိုက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းက်င္းပ

trim(ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ တြဲဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္စာေျဖသူမ်ားလိုက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ သင္တန္းကို ၂၅၊ ၁၁၊ ၂၀၁၈ ရက္ေန႕ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ Learning Hub ခန္းမ၌ က်င္းပရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးတက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲအား မတ္လ၌ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံအသစ္တြင္ ဘာသာရပ္ အားလံုး၌ လြယ္ သင့္ ခက္ မွ်တစြာျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကိုအားေပးသည့္ေမးခြန္းမ်ားပိုမိုပါ၀င္လာမည္ ဟုသိရွိရပါေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားသည္၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ (၆၃၂၃၁၄)ဦး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ (၆၇၁၄၃၁)ဦး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ (၇၆၇၄၂၂) ဦးႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (၈၄၄၃၅၈)ဦးရွိခဲ့ၿပီး၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူ(၈၉၆၀၁၂)ဦး စာရင္းေပးသြင္းထားသျဖင့္ (၂၅၀၀၀၀) ေက်ာ္ပိုမ်ားလာပါေၾကာင္း၊စာစစ္ဌာနမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌(၁၃၇၆)ခု၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ (၁၄၇၀)ခု၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္(၁၅၉၄)ခု၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (၁၇၄၂)ခုရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ (၁၈၈၁)ခုအထိတိုးျမွင့္၍ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပႏိုင္ဆံုးျဖစ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈအရ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲခန္း ႀကီးၾကပ္ မည့္ဆရာဆရာမမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအစမွအဆံုးအထိ အေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊စာေမးပြဲေမးခြန္း၊ အေျဖလႊာ၊ စာစစ္လုပ္ငန္း၊ ေအာင္စာရင္းလုပ္ငန္းမ်ားလံုျခံဳမႈရွိေစေရး၊ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးတို႕အတြက္ ညီညြတ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားလက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ေဆာင္ရြက္မည့္္သူမ်ားအား ဘက္မလိုက္ဘဲ မွ်တစြာတာ၀န္ေပးအပ္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္အညီေမးခြန္းလံုျခံဳမႈရွိေရး၊ စနစ္တက်လႊဲေျပာင္း၊ လက္ခံမွတ္တမ္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းအပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ကုဒ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဆရာဆရာမ အေရအတြက္ျဖင့္ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ စာစစ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ဆရာမမ်ား၊ အသက္ ၅၈ ႏွစ္အထက္ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာဆရာဆရာမမ်ား၊ က်န္းမာေရးမေကာင္းေသာ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္မကိုက္ညီေသာ အထက္တန္းျပ ဆရာဆရာမမ်ားအား စာစစ္တာ၀န္ေပးျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အထက္တန္းျပ လုပ္သက္(၂)ႏွစ္ အထက္ရွိသည့္ဆရာဆရာမမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ မတိုင္မီ တာ၀န္ေပးရန္ ႏွင့္ ပ်က္ကြက္မႈမရွိေအာင္ အေလးထားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေျပာၾကား သည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ဆရာဆရာမမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ေျဖၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးညႊန္႔ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ တြဲဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ စာေျဖသူမ်ားလိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပို႔ခ် ၾကသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းကို 25.11.2018 ရက္မွ 27.11.2018 ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ၊ တနသၤာရီ၊ မြန္၊ ကရင္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း(အေရွ႕)၊ ခ်င္း(ပလက္၀) တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဆရာဆရာမစုစုေပါင္း ၁၀၆၇ ဦးတက္ေရာက္ၾကသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းသင္ၾကားမည့္ Grade-10 ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ႏွင့္ ဆရာလမ္းညႊန္မ်ားေရးသားျပဳစုေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အစည္းအေ၀း သို႔ တက္ေရာက္၍ အမ်ိဳးသားသင္ရိုးညႊန္းတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္သင္ရိုး ေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။)

5 month ago ReadMore ...

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ဘာသာစုံဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ပညာေရး၀န္ထမ္း သား၊သမီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း

trim(၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ဘာသာစုံဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရွိအရာထမ္း ၊ အမွုထမ္းမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႕နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၂၁) ၌ က်င္းပရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားရာတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွုျဖစ္သည့္ လူတိုင္းအက်ဳံး၀င္ျပီး တန္းတူညီမွ် အရည္အေသြးျမွင့္ပညာေရးကို အာမခံခ်က္ေပးရန္ႏွင့္ အားလုံးအတြက္ တစ္သက္တာပညာေရးကိုအာမခံခ်က္ေပးရန္ႏွင့္ အားလုံးအတြက္ တစ္သက္တာပညာေရးကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္အေျခခံပညာေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးနွင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရး က႑မ်ားတိုးတက္ျမင့္မားေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးအားလုံး ေက်ာင္းေနနိုင္ေရးအတြက္ အခမဲ့အေျခခံပညာေရး အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။ သင္ၾကားမွုအခြင့္အလမ္း ျမင့္မားေရးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေကာင္းမြန္ေသာ ဆရာမ်ားျဖင့္ လက္ရွိၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲ၊ ျပသနာ၊ မျပည့္စုံမွုနွင့္ စိန္ေခၚမွုမ်ားကို တီထြင္ၾကံဆ ေျဖရွင္း၍ ပညာေရးအရည္အေသြး ျမင့္မားလာေရးအတြက္ ေက်ာင္းအပ္နွုန္းမ်ား ျမင့္မာလာရန္၊ ေက်ာင္းထြက္ႏွုန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာရန္၊ မူလတန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအားလုံး မူလတန္းပညာသင္ယူျပီးေျမာက္ရန္ႏွင့္ သင္ယူတတ္ေျမာက္မွုအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ရန္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား ေက်ာင္းပညာေရးမွာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းနွင့္ အထက္တန္းဆင့္မ်ား တစ္ဆင္ျ့ပီးတစ္ဆင့္ ၿပီးေျမာက္နိုင္ရန္ ေထာက္ပံ႔ကူညီ ပံ႔ပိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းနွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ၆ ဘာသာ (ဘာသာစုံ) ဂုဏ္ထူးရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၆၂)ဦးတို႕အား ဂုဏ္ျပဳဆုနွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားကို အသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း၊ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာတင္ေအာင္၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္႐ွိ္သူမ်ား၊ တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပညာေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ ၆ ဘာသာ(ဘာသာစုံ) ဂုဏ္ထူးရွင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။ ထို႕အတူ (၅) ဘာသာ (၁၅၆)ဦး၊ (၄) ဘာသာ (၂၇၃) ဦး၊ (၃) ဘာသာ (၂၇၆) ဦး၊ (၂) ဘာသာ (၄၃၈) ဦး၊ (၁) ဘာသာ (၁၁၇၁) ဦး၊ ႐ိုး႐ိုးေအာင္ျမင္သူ (၅၁၂၉) ဦးတို႕အား သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ား အစီအစဥ္ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။)

1year ago ReadMore ...