တိုင္းရင္းဘာသာစကားသင္ၾကားသင္ယူမႈ၏ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈအေျခအေနသုေတသနဆိုင္ရာညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ June 7, 2019 June 7, 2019 admin

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ၂၂
====================================
တိုင္းရင္းဘာသာစကားသင္ၾကားသင္ယူမႈ၏ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈ အေျခအေန သုေတသနဆိုင္ရာညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကို၂၂၊၄၊၂၀၁၉ ရက္ေန႕ နံနက္(၉)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္ခန္းမ၌က်င္းပရာပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏိုင္သက္လြင္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးလွေမာ္ဦး၊တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊အမ်ိဳးသားသင္ရိုးညႊန္းတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား၊ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ယူနီဆက္ျမန္မာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။
ေရွးဦးစြာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ၌ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊စာေပ၊ယဥ္ေက်းမႈ၊အႏုပညာ၊ ရိုးရာဓေလ့၊ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႕ကိုတန္ဖိုးထား၍ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ႏိုင္ၿပီး ယင္းတို႕ကိုလက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာေစရန္ဟူ၍ အမ်ိဳးသားပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈျဖင့္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာေဒသသင္ရိုး(Local Curriculum)ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား (၅၄) မ်ိဳးကိုပထမတန္း(Grade-1)၊ ဒုတိယတန္း(Grade-2)၊ တတိယတန္း(Grade-3) တို႕၌သင္ၾကားသင္ယူလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအညႊန္းေဘာင္တြင္လည္း စတုတၳတန္း မွ န၀မတန္းအထိတြင္ ေဒသႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ ပထ၀ီ၊ သမိုင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အထက္တန္းအဆင့္တြင္ ICT ႏွင့္ အႀကိဳသက္ေမြးပညာ မ်ားကိုလည္းေကာင္းသတ္မွတ္ႏို္င္ရန္အဆိုျပဳထားပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား သင္ၾကားသင္ယူမႈကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းျမင့္မားေရးပံ့ပိုး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စာသင္ခန္းတြင္း တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္အခါ အားလံုးအတြက္မွ်တေသာသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းရရွိေရးပူူးေပါင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းသာယာစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရး၊ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ရံုးသံုးဘာသာစကားျဖစ္သည့္ ျမန္မာဘာသာစကားကိုသင္ယူတတ္ေျမာက္ ကြ်မ္းက်င္ ရန္လည္းအေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္အကဲျဖတ္ၿပီးပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏို္င္ေရးဆက္လက္အားေပးျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာ စကားသင္အေျခခံပညာေက်ာင္း(၁၂၂၄၈)ေက်ာင္း၌ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား(၅၄)မ်ိဳးကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေပးသူဆရာဆရာမႏွင့္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္ (၂၈၇၈၃)ဦးအားေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားခ်ီးျမွင့္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေန႕စားလေပးသင္ၾကားေရးအေထာက္အကူျပဳ (Teaching Assistants) ဆရာဆရာမ(၅၁၆၁)ဦး ခန္႕ထားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ေက်ာင္းဖြင့္အမီ (Teaching Assistants) ဆရာဆရာမမ်ား ထပ္မံခန္႕ထားႏိုင္ေရး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသင္ၾကားေပးေနေသာ အေျခခံပညာဆရာဆရာမ မ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားတတ္ကြ်မ္းေသာ ျပင္ပဆရာဆရာမ မ်ားကိုဘာသာစကားသင္ဆရာဆရာမ(Language Teacher)မ်ားအျဖစ္ လစဥ္တစ္လလွ်င္ က်ပ္(၃၀၀၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနကေထာက္ပံ့ခ်ီးျမွင့္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသည့္ Teaching Assistants အျဖစ္ခန္႕ထားခံရသူမ်ားအားပညာေရးေကာလိပ္တြင္ မူလတန္းျပ စာေပးစာယူသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးေအာင္ျမင္ပါကမူလတန္းျပဆရာဆရာမ(PTA)မ်ားအျဖစ္ခန္႕ထားေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံတကာသံုးဘာသာစကားျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းအားေပးျမွင့္တင္ရန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္းႏွင့္တိုင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ားအားအနာဂတ္ကမၻာႀကီး၏လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ လူသားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစေရးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ပညာေရးမွဴးမ်ား၊ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀ွမ္းရွိ တိုင္းရင္းသားေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အားလံုးတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားတတ္ေျမာက္ေအာင္သင္ၾကားေပးၿပီးမိမိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုတန္ဖိုးထားတတ္သည့္စိတ္ဓာတ္မ်ားကိန္းေအာင္းလာေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္မိမိေနထိုင္သည့္ ကမၻာႀကီးအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ပညာ၊ဗဟုသုတ၊အေတြးအေခၚရင့္က်က္ၿပီး မိမိႏိုင္ငံသံုး ျမန္မာဘာသာ စကား၊ ကမၻာသံုးအဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ အိုင္စီတီနည္းပညာကိုလည္း ကြ်မ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ေအာင္သင္ၾကားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။
ထို႕ေနာက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏိုင္သက္လြင္ က ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္က သုေတသနဆိုင္ရာမ်ားကိုရွင္းလင္းေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။
ယင္းေနာက္ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုကူးၾကၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကို အစီအစဥ္ အတိုင္းဆက္လက္က်င္းပၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။