ပုဂၢလိကက႑ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ June 7, 2019 June 7, 2019 admin

ေမာ္လၿမိဳင္ ေမ ၁၁

ုဂၢလိကက႑ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉နာရီတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕ Hotel KS ၌ က်င္းပရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ထိန္လင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မ်ား၊ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာန မ်ားမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ သက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔က်င္းပသည့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသည္ ပုဂၢလိကက႑ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ လက္ေတြ႕ကၽြမ္းက်င္မႈ(Hard Skill)ႏွင့္ (Soft Skill) လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး၊ ေဒသမွေတာင္းဆိုမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ သင္တန္းအမ်ိဳး အစားတစ္မ်ိဳး စတင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး၊ ဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း။
ႏုိင္ငံ၏လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ ပုဂၢလိကက႑ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးသည္ အလြန္အေရးပါၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမူေဘာင္ခ်မွတ္ ထားၿပီး ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ဒုတိယသမၼတ(၁)ဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူေဘာင္တြင္ပါရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္(၅)ရပ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၅)ရပ္ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီ(၅) ရပ္ထဲတြင္ အေျခခံလူသားအရင္းအျမစ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ယင္းသို႔ ပုဂၢလိကက႑ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိက က႑တြင္ရွိၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ကသာ ယင္းက႑၏ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ TVET ဟုေခၚသည့္ Technical and Vocational Education and Training နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး က႑ကို တာ၀န္ယူအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ သည့္အတြက္ ယေန႔ကာလတြင္ ပုဂၢလိကက႑ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပူးေပါင္းၿပီး ေအာင္ျမင္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးသည္လည္း အင္မတန္အေရးႀကီး ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ပုဂၢလိကက႑ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ လူသားအရင္းအႏွီးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သြားရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(National Education Strategic Plan-NESP) ကို ၂၀၁၆-၂၀၂၁ တြင္ ခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ပညာေရးအရည္အေသြး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္လည္း အေရးႀကီးသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူေဘာင္(National Qualification Framework-NQF)ကို ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၄င္းတြင္ အဆင့္(၈)ခုပါရွိၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အဆင့္အလိုက္ အရည္ အေသြးျပည့္မီရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ စီမံကိန္း(Myanmar Sustainable Development Plan-MSDP)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးက႑ (TVET) တြင္လည္း ေဒသလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ Demand ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေလ့က်င့္ေရးကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ယင္းသို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ Skill Training မ်ားကို ဦးစားေပးဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည့္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပံုမွန္အင္ဂ်င္နီယာ သင္တန္းမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ခ်က္ခ်င္းအလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ကာလတို သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ားကိုလည္း သင္တန္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ (၂)ပတ္မွ (၃)လအထိ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ အစိုးရ စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း (GTI)ႏွင့္ အစိုးရနည္း ပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (GTHS)မ်ားမွ ဒီပလိုမာႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားေပးသည့္ ပံုမွန္အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း မ်ားေပးအပ္လ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ ကာလတို သက္ေမြးပညာသင္တန္း မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး လူငယ္မ်ားအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးကို ခ်က္ခ်င္းအခြင့္အလမ္းေပးႏုိင္သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑တို႔ အဓိကဆက္ႏြယ္ေနသည့္ နည္းပညာ၊ သက္ေမြး၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ တိုးခ်ဲ႕ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သကဲ့သို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ အေျခခံလူသားအရင္းအျမစ္ တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ TVET က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပုဂၢလိကက႑ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ေဒသတြင္းလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားရရွိေရး စသည္တို႔ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲ သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအျပင္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လက္ရွိအေျခအေနမ်ား စသည္တုိ႔ကို သိရွိႏုိင္ရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာေဒသျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မေကြး၊ ပုသိမ္၊ လားရိႈးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ စသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အသီးသီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ညွိႏိႈင္းအေျဖ ရွာျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးကို ဦးတည္၍ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြားၾကေစလို ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ public private partnership လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏အခန္း က႑သည္လည္း အေရးႀကီးသည့္အတြက္ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစ လိုေၾကာင္း၊ ေဒသမွ ေတာင္းဆိုမႈအမ်ားဆံုးေသာ သင္တန္းတစ္မ်ိဳးကို ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း အပါအ၀င္ ယခု ေဆြးေႏြးပြဲ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ အားလံုးက ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ထိန္လင္းက အမွာစကားေျပာၾကား ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိ င္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးသက္က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ မြန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦး၀င္းထိန္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားၿပီး မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ဲၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအးျမင့္က အေျခခံလူသားအရင္း အျမစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ပတ္သက္၍ မိတ္ဆက္ ျခင္း၊ ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးခုိင္ဦးက ေဒသတြင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ က႑ အလုိက္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေလ့လာဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ေရးအဖြဲ႕(သုေတသန)မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိုင္းေက်ာ္ႏုိင္ဦးက Introduction to School Industrial Partnership Program in Mon S tate ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လိုအပ္ေနသည့္ သက္ေမြးပညာဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာ ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ သင္တန္းမ်ားအား အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႕အလိုက္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွရရွိလာသည့္ ရလဒ္မ်ား၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္အစီ အစဥ္မ်ားအား အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးသည္ အမွတ္(၈)အေျခခံပညာ အထက္ တန္းေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ ရွိသည့္ Grade-6 သင္ရိုးသစ္ ခရိုင္အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အမွတ္(၆) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္ Grade-3 သင္ရိုးသစ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ အားေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
(ပညာေရး)