ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ) ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ June 7, 2019 June 7, 2019 admin

ရန္ကုန္ ေမ ၂၀

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ)ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝး ကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၀ိဇၨာခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

ေရွးဦးစြာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကား ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၁၁)ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၇၃/၂၀၁၆ ျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ)ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး အဖြဲ႕ကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဥကၠ႒၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အဖြဲ႕ ၀င္(၁၁)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအျဖစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ပညာရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ပညာရပ္ ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ရွိၿပီး အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသင့္ေသာ ေရွးေဟာင္းအေမြ အႏွစ္လက္ရာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစဘဲ ခိုင္ခ့ံ ေသသပ္ေသာ အဆင့္ျဖစ္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ပညာရည္ အဆင့္ျမင့္မားေရး အတြက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ တကၠသိုလ္ျဖစ္ေရး အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ား ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ပညာ ရည္ ျမင့္မားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္ျမဲဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြရရွိေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအလွဴရွင္၊ ေစတနာရွင္၊ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြမ်ား ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ စာရင္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တည္ဆဲဘ႑ာေရးႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရးအတြက္ တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္အညီ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ငယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္(၉)ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊၊

ထို႔ုျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကေပးအပ္သည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္း သာယာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သုေတသနအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ စာၾကည့္တိုက္ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ အင္တာနက္ဝိုင္ဖိုင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ပင္လံု စာသင္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာဧည့္ရိပ္သာတည္ေဆာက္ျခင္း၊ (၇)ထပ္ ေက်ာင္းသားအိပ္ ေဆာင္၊ ေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ဆရာသမဂၢရံုးခန္းမ်ားျဖည့္ဆည္း၍ ဖြဲ႕စည္းပူးေပါင္းျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါေၾကာင္း၊ ၀ိဇၨာခန္းမမြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ လႈိင္နယ္ေျမ အေဆာက္အဦမ်ားမြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေတာင္ငူေဆာင္၊ မႏၲေလးေဆာင္၊ ေဝသာလီေဆာင္၊ ရာမညေဆာင္၊ အမရာေဆာင္မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပဲခူးေဆာင္၊ အင္းဝေဆာင္၊ စစ္ကိုင္းေဆာင္၊ သထံုေဆာင္၊ ပင္းယေဆာင္မ်ားမြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ အင္းလ်ားေဆာင္၊ ရတနာေဆာင္၊ သီရိေဆာင္မ်ား မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါေၾကာင္း၊၊
မဟာတန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားမွ ထူးခြ်န္သူမ်ားကို အခ်ိန္ပိုင္း ဆရာ ဆရာမမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ ေပး၍ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ သိပၸံပြဲခင္းမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း၊ ပညာေတာ္သင္မ်ား ပိုမိုေစလႊတ္ျခင္း၊ website မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား လာေရာက္ပညာသင္ယူျခင္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲပါ ေၾကာင္း၊၊

စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္ၿပီး အရည္အေသြးရွိသည့္ ပါေမာကၡမ်ားပိုမိုခန္႔ထားျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္ သင္မ်ားေစလႊတ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ တကၠသိုလ္(၆)ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Fisheries and Aquaculture ဘြဲ႕ သင္တန္းအသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရး ႏွစ္သာမန္ေငြလံုးေငြရင္း ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တကၠသိုလ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းသာယာေရးႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါေၾကာင္း၊၊

ထို႔ျပင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာျမွင့္တင္မႈ(Software)ေကာ္မတီႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ေရး (Hardware)ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ၿပီး Master Plan မ်ားေရးဆြဲျပဳစုေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အိုင္စီတီ ဆိုင္ရာမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ wifi အင္တာနက္ႏွင့္ e-library မ်ားျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားကို လည္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး သင္ၾကားသင္ယူမႈပိုမိုေကာင္းမြန္ေရး၊ အသံုးခ် သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ပညာေရးအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာျမွင့္တင္မႈ (Software)ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ဝင့္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး (Hardware) ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဦးညီလွငယ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဖိုးေကာင္း ႏွင့္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္တို႔က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းအၾကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾက ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ (ပညာေရး)