ျပည္သူ႔အတြက္ တတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ June 7, 2019 June 7, 2019 admin

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၅
=============

ျပည္သူ႔အတြက္ တတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႔၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာနအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္သူ႔အတြက္ တတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သည့္ခြဲျခားမႈမွ်မရွိဘဲ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေရး၊ မည္သည့္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မက်န္ရွိေစေရး၊ ေက်ာင္း ေနၿမဲ၍ ေက်ာင္းထြက္သူ မရွိေစေရး၊ တာ၀န္ယူ တာဝန္ခံ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိေသာ လူသားေကာင္းမ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး၊ တစ္သက္တာ သင္ယူႏုိင္ေသာ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရးဆုိသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေပးထားသည့္ ကတိအတုိင္း ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ ၁၂ ရပ္ျဖစ္သည့္ ေရွးဦးကေလး သူငယ္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားတုိင္း အနည္းဆံုး မူလတန္းပညာကို သင္ယူၿပီးေျမာက္ၿပီး အလယ္တန္းပညာႏွင့္ အထက္တန္းပညာကို အဆင့္ဆင့္တုိးျမႇင့္ သယ္ယူခြင့္မ်ားရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ မူလတန္းအရြယ္ကေလးတုိင္း မူလတန္းပညာေရးကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ မူလတန္းပညာသင္ယူရန္ အခက္အခဲရွိေနသည့္ ကာယ၊ ဉာဏစြမ္းရည္ အားနည္းေသာကေလးမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ကေလးမ်ား၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသရွိ ကေလးမ်ားစသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အေလးထားသည့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ဘာသာစကားေျပာေသာ မူလတန္းတုိင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား သင္႐ိုးညႊန္တမ္းျပဳစု ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားျခင္းမ်ားအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိး ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းအသီးသီးမွ ဆရာမ်ား၏ ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ စြမ္းရည္မ်ား ျမင့္မားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေျခခံပညာေရးကို လူတုိင္းပိုမို လက္လွမ္းမီႏုိင္ရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းသည့္ ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လံုေလာက္မႈ မရွိေသာ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ား) ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
ပညာအရည္အခ်င္း နည္းပါးသူမ်ား၏ ေနထုိင္မႈဘဝ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အေျခခံပညာအလယ္တန္း၊ အထက္တန္း တန္းညႇိ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ေမြးမႈသင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ပညာ ဆည္းပူးႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲသင္ၾကားခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ကမၻာ့အဆင့္မီ အဆင့္ျမင့္ သင္႐ိုး၊ ကမၻာ့အဆင့္မီ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ပညာရပ္မ်ားကို တကၠသိုလ္ မ်ား၏ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ တန္းတူဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစေသာ ထိေရာက္သည့္ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွရရွိသည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို အက်ဳိးရွိထိေရာက္စြာ ခြဲေဝသံုးစြဲႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တိက်မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို အေျခခံ၍ ထိေရာက္သည့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေလ့လာႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တုိးတက္လာပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ၁၇ ထရီလီယံ တုိးျမႇင့္ အသံုးျပဳ၍ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသလုိ အလြတ္က်က္မွတ္သည့္ ပညာေရးစနစ္မွ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို အားေပးေသာပညာေရးစနစ္ကို အဓိကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေနပါေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာ က႑တြင္ သူငယ္တန္း + ၁၂ တန္းပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မူလတန္းၿပီးသည့္ ကေလးတုိင္းကို အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ပညာရပ္မ်ား ဆက္လက္သင္ယူေစၿပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းအလုိက္ ဘြဲ႕၊ ဒီဂရီမ်ား ရရွိေစၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္အထိ ေရာက္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း။
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ Grade -1,2,3,6 ေက်ာင္းသံုး ဖတ္စာအုပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ Grade-3 ႏွင့္ Grade-6 အလယ္တန္း၊ မူလတန္း ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာ အုပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း ဆရာ၊ ဆရာမ အားလံုးကို သင္တန္းေပးေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြက္ Grade-4၊ Grade-7၊ Grade-10 ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္ အသစ္မ်ားၿပီးေအာင္ ေရးဆြဲျပဳစု ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ Grade-5၊ Grade-8 ႏွင့္ Grade-11 ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂ တန္းလံုးအတြက္ ေက်ာင္းသံုး ဖတ္စာအုပ္ႏွင့္ ဆရာလမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား ၿပီးစီးေအာင္ျပဳစုေနပါေၾကာင္း။
စနစ္သစ္တြင္ သူငယ္တန္းကို Kindergarten၊ ပထမတန္းကို Grade-1၊ ဒုတိယတန္းကို Grade-2၊ တတိယတန္းကို Grade-3၊ စတုတၳတန္းကို Grade-4၊ ပဥၥမတန္းကို Grade-5၊ ဆ႒မတန္းကို Grade-6၊ သတၱမတန္းကို Grade-7၊ အ႒မတန္းကို Grade-8၊ နဝမတန္းကို Grade-9၊ ဒသမတန္းကို Grade-10၊ ဧကာဒသမတန္းကို Grade-11၊ ဒြါဒသမတန္းကို Grade-12 ဟု အတန္း စနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း။
ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားဦးေရက႑တြင္ အစိုးရေက်ာင္း ၄၇၀၀၅ ေက်ာင္း၊ ဆရာဦးေရ ၄၀၄၄၄၄ ဦးေရရွိၿပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရမွာ ၉၁၄၄၄၆၉ ရွိပါေၾကာင္း၊ အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကေပါင္းပါက ေက်ာင္းသားဦးေရ ၉၇၀၇၀၈၀ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၌ အေျခခံပညာမူလတန္း၊ အလယ္တန္း အဆင့္ေက်ာင္းမ်ား အေရအတြက္ ပိုမိုတုိးတက္လာၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ပိုမိုတုိးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ခဲ့ကာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားလည္း ပိုမို တုိးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
လုိအပ္သည့္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳသည့္ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ဘ႑ာေငြ အေပၚမူတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသံုး ဖတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိစာအုပ္ကို အခမဲ့ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ဆရာကိုင္စာအုပ္မ်ား အခမဲ့ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား အခမမဲ့ ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕စာသင္ခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပး ေနပါေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္မႈဦးေရမွာ ယခင္ႏွစ္က ဦးေရထက္ ပိုမိုတုိးတက္လာပါေၾကာင္း။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိသူဦးေရမွာ ၈၅၀၀၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး အျမင္အာ႐ံု မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အၾကားအာ႐ံု မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ကုိယ္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မိသားစုမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိသူမ်ား မ်ားျပားလာပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး အရက္၊ ဘီယာမသုံးစြဲေရး၊ စီးကရက္၊ ကြမ္းယာမသုံးစြဲေရး၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းလုိက္နာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လူေနမႈပုံစံ အသိပညာေပးေရး၊ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေပးေရး၊ ဂိမ္းစြဲလမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေစေရးတုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေနျဖင့္ အေျခခံ စာတတ္ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္းကို တစ္ႏွစ္လံုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအေနျဖင့္ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ အစုိးရစက္မႈ လက္မႈသိပၸံမ်ား ပံုမွန္သင္တန္းမ်ားအျပင္ ကာလတုိ သင္တန္းမ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား အတြက္လည္းေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနပါေၾကာင္း။
ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးညီလာခံ ၂ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၉ ခုဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ အထူးအျပဳအဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း။
ဆရာ ဆရာမ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ ၂ ႏွစ္သင္ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားကို ၄ ႏွစ္သင္ပညာေရးဒီဂရီ ေကာအလိပ္အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ေဒသလုိအပ္ခ်က္ အေထာက္အကူျပဳ ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ မႏၲေလး ဒီဂရီေကာလိပ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ Fisheries and Aquaculture ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ စစ္ေတြတကၠသိုလ္တြင္ Marine Science ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းတုိ႔ကို ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့ပါေၾကာင္း။
ဝိဇၨာ/သိပၸံ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ပိုမိုသင္ၾကားလာၿပီး ဘြဲ႕ရဦးေရ တုိးတက္လာပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၉ ႏုိင္ငံသို႔ ပညာသင္ဦးေရ ၁၈၉၀ ကို ေစလႊတ္ႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းေနၿမဲၿပီး ပညာသင္ယူမႈ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္သူ႔အတြက္ တတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းေအးကုိက တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပုိင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဖိုရမ္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္တုိ႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ မဂၤလာသီရိ ဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္အသင္းႀကီးက ႀကီးမွဴး၍ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈျပပြဲႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ေရး ပြဲေတာ္ႀကီးျဖစ္ေသာ “ေသြးခ်င္းတို႔ရဲ႕ ပြဲေတာ္ဆီ” ပြဲေတာ္ႀကီးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ဝင္ေၾကးအခမဲ့ျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
“ေသြးခ်င္းတို႔ရဲ႕ ပြဲေတာ္ဆီ” ပြဲေတာ္ရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအက ဓေလ့ အဝတ္အထည္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ စာေပဂီတ တူရိယာမ်ား၊ ႐ိုးရာဓေလ့လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအလိုက္ သမိုင္း၊ လြတ္လပ္ေရး အတူႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည့္ သမိုင္း၊ စာအုပ္စာေပမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဒသထြက္ကုန္မ်ား၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ျပခန္းမ်ား၊ ေဒသအလိုက္ သဘာဝ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေဒသအလိုက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ခရီးသြားေဒသမ်ားႏွင့္ အထင္ကရေနရာမ်ား၊ ေဒသထြက္ကုန္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ ပစၥည္းအေရာင္းျပခန္းမ်ား ခင္းက်င္းျပသခဲ့ သည့္အျပင္ Miss Ethnic Myanmar 2019 တိုင္းရင္းသား အလွမယ္ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ရာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လာေရာက္ေလ့လာ အားေပးခဲ့ၾကပါေၾကာင္း။
ထုိ႔ျပင္ ပြဲေတာ္ႀကီးအား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ “အေျပာင္းအလဲ-စိန္ေခၚမႈမ်ားမွ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆီသို႔” ဖိုရမ္ Change-Challenges to Opportunities အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္၌ က်င္းပခဲ့ပါေၾကာင္း။
တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ အခမ္းအနားပြဲေတာ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္အခါ ၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ကူညီေပးၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်င္းပသည့္အခါ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပခဲ့သည့္ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ႏွင့္ ေကာက္သစ္ လွဴဒါန္းျခင္း အခမ္းအနား၊ အာခါအမ်ဳိးသား စုေပါင္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္၊ ကရင္အမ်ဳိးသားႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္ ေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္၊ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္၊ ကရင္ႏွစ္သစ္ ကူးေန႔အခမ္းအနား၊ ၆၇ ႏွစ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနား၊ ကုိးကန္႔ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ႏွစ္သစ္ကူး အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္၊ ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနား၊ ဒႆမ အႀကိမ္ေျမာက္ ေတာင္႐ုိးအမ်ဳိးသားေန႔၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ (အႀကိဳ) အခမ္းအနား၊ ၇၂ ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ (ဗဟုိ) အခမ္းအနား၊ ၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္လုံးဆုိင္ရာ စုေပါင္းေက့ထ်ဳိးဘုိး (ေခၚ) ဂန္းခြမ့္တံခြန္တုိင္ပြဲေတာ္ အခမ္းအနား၊ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကယန္းအမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားမ်ားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးတုိ႔ တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕အခမ္းအနားမ်ားတြင္ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
တုိင္းရင္းသား ပညာေရးက႑ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား စာေပသင္ၾကားေပးသည့္ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ ေန႔စားလေပး ဆရာ ဆရာမ Teaching Assistant (TA) မ်ား ခန္႔ထားႏိုင္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ (TA) ဆရာ၊ ဆရာမ ၅၁၆၁ ဦးကို ခန္႔ထားႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
Teaching Assistant ခန္႔ထားၿပီး ၅၁၆၁ ဦးအနက္ ဘြဲ႕ရ ၇၁၉ ဦးကို ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးပါက မူလတန္းျပ ဆရာဆရာမမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားေပးႏိုင္ရန္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၌ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေပးမည့္ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ ေန႔စားလေပး ဆရာ ဆရာမ Teaching Assistant TA မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား တတ္ကၽြမ္းေသာ ျပင္ပမွ ဆရာ ဆရာမမ်ားကို တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ဘာသာစကားသင္ ဆရာ ဆရာမ Language Teacher မ်ားကို ေက်ာင္းဖြင့္အမီ ခန္႔ထားႏိုင္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စိစစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။
တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ား အသိပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ KG တန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားဘာသာ ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ ၂ မ်ိဳး ပုံျပပုံျပင္စာအုပ္ (႐ုပ္ျပ) မ်ားကို တိုင္းရင္းသားဘာသာ ၆၆ မ်ိဳး ျဖင့္A5အ႐ြယ္အုပ္ေရ ၃၄၁၂၂၃၀ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
တုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရးက႑ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ မဂၤလာသီရိဟုိတယ္၌ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံျပဳအခ်က္အလက္မ်ားစာအုပ္ကို တိုင္းရင္းသား ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုႏိုင္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားဘာသာမ်ားျဖင့္ ပုံႏွိပ္ျဖန္႔ေဝႏိုင္ ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္း ခဲ့ပါေၾကာင္း။
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကေလးငယ္မ်ားကာကြယ္ ေဆးထိုးႏွံေရးပိုစတာ၊ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ အေမွးေရာင္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေရး ပိုစတာ၊ တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေရး ပိုစတာမ်ားကို တိုင္းရင္းသား ဘာသာမ်ားသို႔ ျပန္ဆိုၿပီး က်န္းမာေရး ပညာေပးခဲ့သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အလြယ္တကူနားလည္ သေဘာေပါက္ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း။
ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြး တုိးတက္ျမင့္မား လာေစရန္အတြက္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ၃ ႏွစ္တာအတြင္း ေလ့လာေရး၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႔ ၂၇ ဦး၊ သင္တန္းမ်ားသုိ႔ ၁၀ ဦး ေစလႊတ္ ႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူမ်ိဳးစုေရးရာေကာ္မရွင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး Mr. LI Changping ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ၅ ရက္ၾကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသား လူမ်ိဳးစုေရးရာေကာ္မရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္မ်ား၌ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားတြင္ ပညာသင္မ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ ေရးကိစၥမ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥမ်ားအတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ MoU ေရးထိုးႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။
တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အေနျဖင့္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ား ႐ိုးရာအသုံး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို သိရွိႏိုင္ေစရန္ ဝန္ႀကီးဌာန ႐ုံးအမွတ္ ၁၄ ၌ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၅၀ ၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ျပခန္းမ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းျပသေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ ပါေၾကာင္း။
တိမ္ျမႇဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ လူမ်ိဳးစုတို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူေနမႈဘဝပုံစံမ်ား၊ ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ားကို ကြင္းဆင္း မွတ္တမ္းတင္လ်က္ရွိရာ “ထေနာ႔” တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကို Documentary ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ေလ့လာေရးဖိတ္ၾကားျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈျပဳျခင္းအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ကခ်င္ ကရင္ ခ်င္း ဗမာ ရခိုင္ ရွမ္း တေအာင္း လီဆူ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရခိုင္၊ ခမီ၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ မရမာႀကီး၊ ဒိုင္းနက္၊ အ႐ႈိခ်င္း ႏွင့္ မင္းျပား၊ ေျမပုံ၊ ရမ္းၿဗဲေဒသမ်ားမွခ်င္း လူမ်ိဳးမ်ားပါဝင္သည့္ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္းအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါေၾကာင္း။
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအပုိင္းတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဆလုံတိုင္းရင္းသား မ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးဘ႑ာ ရန္ပုံေငြ က်ပ္ ၆၁၆ သိန္းျဖင့္ ဆန္ႏွင့္ငါးဖမ္းေလွငယ္မ်ား ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးဌာနက Focal အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ခမီ၊ ၿမိဳ၊ ဒိုင္းနက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ား၌ ေသာက္သုံးေရကန္အသစ္ တူးေဖာ္ႏိုင္ေရး၊ ေသာက္သုံးေရကန္ေဟာင္း ျပည္လည္တူးေဖာ္ေပးႏိုင္ေရး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မိုရာမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ေဆးေပးခန္းမ်ား ျပည္လည္ ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းခဲ့ရာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ က်ပ္သိန္း ၂၀ ကုန္က်ခံ၍ ယာယီျပဳျပင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ခရားအတြင္း႐ြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၌ စာသင္ေဆာင္ မလုံေလာက္သည့္အတြက္ တိုးခ်ဲ႕ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ ေငြလုံး ေငြရင္း (တည္ေဆာက္ေရး) စာရင္းတြင္ ေပ ၁၂၀ X ေပ ၃၀ RCC (၁) ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစားေပး အစီအစဥ္အရ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထည့္သြင္းလ်ာထားပါေၾကာင္း။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဖ်ာပုံခ႐ိုင္ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ မအူပင္ခ႐ိုင္တို႔အတြင္း ေက်း႐ြာေပါင္း ၃၀ ခန္႔ (NEP ႏွင့္ ၁၀ မိုင္ေက်ာ္ကြာေဝးသည့္ေက်း႐ြာမ်ား) တြင္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသုံး ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ဆိုလာျပားမ်ား တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ နည္းဥပေဒ မူၾကမ္းအေပၚ သုံးသပ္ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္မ်ား၌ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ တတိယအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ပါေၾကာင္း။
နည္းဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဥပေဒဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားက စိစစ္သုံးသပ္ကာ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး သေဘာတူပါက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕ထံသို႔ တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းအပုိင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပါအေၾကာင္း အရာမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားေရးရာ အေျခခံအခ်က္မ်ား ေကာက္ယူခဲ့ရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၆၁ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထား ရာ၌ ၅၅ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။
တိုင္းရင္းသားေရးရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၉-၂၀၂၈ ေရးဆြဲၿပီး တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၉-၂၀၂၈ တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ မ်ိဳးႏြယ္စုအမည္ မွန္ကန္စြာ မွတ္တမ္းျပဳေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွ ကာကြယ္ေရး၊ က်ားမတန္းတူေရး၊ လူငယ္ေရးရာမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေပ်ာက္ကြယ္ လုနီးပါးျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ေဒသခံမ်ားအား ႀကိဳတင္ၫွိႏႈိင္းေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားပါဝင္ေရး၊ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး၊ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ ေရးစသည့္ က႑မ်ားပါဝင္ပါေၾကာင္း။
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ရာ ရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး အေဆာက္အဦသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္သြားမည္၊ ဝန္ထမ္းအင္အား ျဖည့္တင္းခန္႔ေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားမည့္ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ Teaching Assistant ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာတတ္ကၽြမ္းေသာ ဘာသာစကားသင္ ဆရာ ဆရာမ Language Teacher မ်ား ခန္႔ထားႏိုင္ေရး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္၊ တိမ္ျမႇဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ လုနီးပါးျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား Documentary မ်ား မွတ္တမ္းတင္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္၊ မူလတန္းႀကိဳ KG တန္းမ်ားအတြက္ တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ား စာသင္ၾကားရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာပုံျပပုံျပင္ စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ထုိ႔ျပင္ ေႏြရာသီကာလ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား စာေပသင္ၾကားႏိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ နည္းဥပေဒထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားေရးရာ အေျခခံအခ်က္မ်ား ေကာက္ယူမႈမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္၊ တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာ (ရန္ကုန္)ကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ လႊဲေျပာင္းလက္ခံရယူၿပီး Focal Ministry အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္သြားပါမည္၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ အေျခခံအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၉-၂၀၂၈ ခုႏွစ္ေရးဆြဲၿပီး တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ဆိုင္ရာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ဆက္လက္၍ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ MoU ေရးထိုးႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္သြားမည္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ား၌ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္အသင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းသြားမည္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျခင္းကို အားေပးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္၊ တိုင္းရင္းသား မ်ားအား ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေခတၱအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္း၀င္း က ျပည္သူ႔အတြက္ တတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ပထမ (၁) ႏွစ္တာကာလ၊ ဒုတိယ (၁) ႏွစ္တာ ကာလႏွင့္ တတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလတို႔တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းတံတား၊ ဆည္ေျမာင္း/ ေရတြင္း/ ေရကန္၊ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးႏွင့္ အျခားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး က႑မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ရန္ပံုေငြျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေဒသအစီအစဥ္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈစသည့္ျဖင့္ လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းေပါင္း ၄၇၀၃ ခုကို ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၄၈၈၅ ဒသမ ၅၁၁ သန္း သံုးစြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ ပါေၾကာင္း။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ တတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ပညာေရးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑၊ လမ္း/တံတားက႑၊ ဆည္ေျမာင္းက႑၊ မီးလင္းေရးက႑၊ ေရရရွိေရးက႑ႏွင့့္ အျခားေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑ စသည့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၈၈၀ ခုကို တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၉၀၇၈၈ ဒသမ ၇၀၉ သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
ပညာေရးက႑တြင္ တတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ (၈) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၀၆ ခုကို ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၅၄၉၂ ဒသမ ၆၇၂ သန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းခြဲမွ အထက္တန္းေက်ာင္းအထိ ေက်ာင္းေပါင္း ၉၇ ေက်ာင္းအား အဆင့္တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ခြင့္ျပဳသည့္ ဆရာ/ဆရာမ အင္အား ၈၁၁၃ ဦးအနက္မွ ၇၇၈၉ ဦးကို ပညာသင္ႏွစ္အလိုက္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဆရာ ဆရာမႏွင့္ ေက်ာင္းသားအင္အား အခ်ိဳးမွာ အထက္တန္း ၁ အခ်ိဳး ၂၃ ၊ အလယ္တန္း ၁ အခ်ိဳး ၂၅ ႏွင့္ မူလတန္း ၁ အခ်ဳိး ၃၁ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
က်န္းမာေရးက႑တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ တတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း စုစုေပါင္း က်န္းမာေရးက႑ လုပ္ငန္းေပါင္း (၂၆) ခုကို ေငြက်ပ္ ၁၈၁၀ ဒသမ ၅၆၈ သန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ေဆးရံု ၁၁ ရံုတြင္ ဆရာ၀န္ ၁၅၇ ဦး၊ သူနာျပဳ ၇၁၁ ဦး ခန္႔အပ္ထားရွိၿပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ လူဦးေရအခ်ိဳးမွာ ၁ အခ်ဳိး ၇၆၀၀၊ သူနာျပဳႏွင့္ လူဦးေရ အခ်ိဳးမွာ ၁ အခ်ိဳး ၃၄၈၉ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
လမ္းတံတားက႑တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း လမ္းတံတား က႑လုပ္ငန္းေပါင္း ၈၇၁ ခုကို ေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း ၃၄၃၅၃ ဒသမ ၂၅၃ သန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါေၾကာင္း။
ဆည္ေျမာင္းက႑တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ တတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၈၀ ခုကို ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၉၄၅၄ ဒသမ ၂၅၇ သန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဥတၱရခရိုင္၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ ဆင္ေသလက္၀ဲေျမာင္း ဆည္ေရေသာက္စနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၃၀၆၄ ဒသမ ၁၂၁ သန္းျဖင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ (၆) လတာကာလႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၄၄၉၁ ဒသမ ၅၅၂ သန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လုပ္ငန္းၿပီးစီးပါက ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာ ၆၈၄၆ ဧကကို စိုက္ပ်ဳိးေရ ဖူလံုစြာေပးေ၀ႏိုင္မည့္အျပင္ လယ္ေျမ ၉၅၅ ဧကကိ္ုလည္း ထပ္မံေရေပးေ၀ ႏို္င္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး က႑တြင္ ႏို္င္ငံေတာ္အစိုးရတတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၀၆ ခုကို ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၁၅၂၃၇ ဒသမ ၁၂၉ သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
ေရရရွိေရးက႑တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရတတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၂၇ ခုကို ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၆၅၄၀ ဒသမ ၇၉၄ သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ၃၆၄ ခုကို ေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း ၁၇၉၀၀ ဒသမ ၀၃၆ သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
ေျမယာကိစၥရပ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ ပထမ (၁) ႏွစ္တာကာလတြင္ ေတာင္သူ ၂၃ ဦး အတြက္ ၅၈ ဒသမ ၅၅ ဧကကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလတြင္ ေတာင္သူ ၅ ဦးကို ၁၀ ဒသမ ၈၆ ဧကႏွင့္ တတိယ (၁) ႏွစ္တာ ကာလတြင္ ေတာင္သူ ၃၁ ဦးကို ၇၂ ဒသမ ၅၅ ဧကကိုလည္းေကာင္း လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားနည္းအသံုးျပဳႏိုင္ေရး ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
လံုၿခံဳေရးက႑တြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ တတိယႏွစ္ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း အမႈႀကီး ၁၀မ်ဳိး ျဖစ္ပြားမႈ ၈၃ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုး အမႈမ်ားမွာ လူသတ္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။
အျခားအမႈ ၁၀မ်ဳိး ျဖစ္ပြားမႈမွာ ၂၀၉၂ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၁၆ ခု တိုးလာခ့ဲပါေၾကာင္း။
ႀကိဳကာမႈ ၁၀ မ်ဳိး ျဖစ္ပြားမႈမွာ ၁၉၂၄ မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂၇၄၁ ခု ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါေၾကာင္း။
ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း က႑အလိုက္ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္း လ်ာထားခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ သည့္အျပင္ ၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လူတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ် ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖိုးမွာ ယာယီစာရင္းအရ ၁၅၄၀၇၀၆ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၁၆၂၆၆၃၉ က်ပ္ ရရွိရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။
ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈရုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈရုံး (One Stop Shop) မ်ားမွ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ပထမ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္မႈ ၃၂၇၂၁ ခုျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ (၁) ႏွစ္တာအတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္မႈမွာ ၃၁၁၆၀ ခုႏွင့္ တတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ၃၁၇၅၈ ခုကုိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
သဘာ၀ေဘး ကယ္ဆယ္ေရးအေနျဖင့္ သဘာ၀ေဘးျဖစ္ပြားမႈ ၁၇၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေငြက်ပ္သန္း ၁၄၄ ဒသမ ၀၃ ေထာက္ပ့ံေပး ႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
စုိက္ပ်ဳိးေရးအပုိင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း မုိးစပါးမ်ဳိး ၁၃ မ်ဳိးကုိ ၁၇၁၅၁၄ ဧက၌ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီး ၁၇၁၀၇၅ ဧက ရိတ္သိမ္းခဲ့ကာ စပါးအထြက္ႏႈန္းမွာ ၁ ဧကလ်င္ ၈၄ ဒသမ ၃၇ တင္းထြက္ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း။ ေႏြစပါးမ်ဳိးကြဲအလုိက္ စုိက္ပ်ဳိးမႈမွာ ၂၁၅၁၆ ဧကျဖစ္ၿပီး ေဒသ၀မ္းစာဖူလုံမႈအေနျဖင့္ ဆန္ဖူလုံမႈမွာ ၁၀၄ ဒသမ ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ၊ ဆီဖူလုံမႈ မွာ ၁၁၉ ဒသမ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ပဲဖူလုံမႈမွာ ၃၈၇ ဒသမ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ေမြးျမဴေရးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ တတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္ ေထာက္ပ့ံေငြႏွင့္ ျမစိမ္းေရာင္ (အသားက႑)၊ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ ေမြးဘဏ္စနစ္တုိ႔ျဖင့္ ေက်းရြာ ၃ ရြာတြင္ ႏြားအေကာင္ေရ ၆၀ ေကာင္၊ ၀က္အေကာင္ေရ ၆၀၀ ေကာင္အား ေငြက်ပ္သန္း ၉၀ ျဖင့္ ေမြးျမဴေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
ေဒသတြင္း ငါးေမြးျမဴထုတ္လုပ္မႈအေနျဖင့္ ငါးမ်ဳိးခြဲေပါင္း ၁၁ မ်ဳိးကုိ ငါးမ်ဳိးေကာင္ေရ သိန္းေပါင္း ၄၀၀ ဒသမ ၃၈၅ သိန္းထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
တရားမ၀င္ သစ္ဖမ္းဆီးရရွိမႈအေနျဖင့္ သစ္လုံး၊ သစ္ခြဲသား၊ သစ္တုိင္ စုစုေပါင္း ၇၀၁ ဒသမ ၂၁၂၈ တန္ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက (ကၽြန္း/သစ္မာ) စုိက္ခင္းတည္ေထာင္ ၿပီးစီးမႈစာရင္းမွာ ကၽြန္း ၅၁၆ ဒသမ ၈ ဧက ၊ သစ္မာ ၁၅၀၀ ဒသမ ၅၀ ဧက စုစုေပါင္း ၂၀၁၇ ဒသမ ၃ ဧက တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေဒသအစုအဖြဲ႕ပုိင္ သစ္ေတာတည္ေထာင္မႈ အေနျဖင့္ ၁၄၄ ဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႕စည္းေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၄၈၅၄ ဒသမ ၉၂ ဧက စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ နယ္ေျမအတြင္း (ၿမိဳ႕တြင္း) ယာဥ္လုိင္းေျပးဆြဲမႈအေနျဖင့္ အစုိးရတတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေရႊျပည္သစ္ ယာဥ္လုိင္းမွ (၁၀၃) စီး၊ ေရႊေအာင္လံ ယာဥ္လုိင္းမွ (၃၅) စီး၊ ေရႊသေျပယာဥ္လုိင္းမွ (၅၃) စီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အဆင့္ျမင့္ ယာဥ္လုိင္းမွ (၁၉) စီး စုစုေပါင္းယာဥ္လုိင္း (၄) လုိင္းတုိ႔မွ ယာဥ္စီးေရ (၂၁၀) စီးတုိ႔ျဖင့္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး မူလေျပးဆြဲ ေနေသာ ယာဥ္လုိင္းမ်ားမွ ေတာ္၀င္ယာဥ္အသင္းသည္ ၿမိဳ႕တြင္းႀကီးၾကပ္မႈေအာက္၌ ေျပးဆြဲျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ ယာဥ္အသင္းအေနျဖင့္လည္း ယာဥ္လုိင္းဖ်က္သိမ္းသြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခရီးသယ္ပုိ႔ေဆာင္ေရး (အေ၀းေျပး) အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အျခားျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ယာဥ္စီးေရ စုစုေပါင္း (၁၅၅၅) စီးျဖင့္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း ေခါင္းစဥ္ႀကီး ၆ ခုတြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၅၉၅ ခုအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၉၆၈၀ ဒသမ ၁၉၀ သန္း ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စံခ်ိန္စံညႊန္းကုိက္ညီေအာင္ ႀကီးၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္လ်ာထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက အေျခခံပညာအဆင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္၌ မတ္တြင္ က်င္းပသြားမည့္ကိစၥ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္ အေဝးသင္ဝိဇၨာတန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေနမႈ၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ ဆက္စပ္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲေနမႈအေျခအေန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေဆာက္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္၊ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားရွိ ကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အစီအမံ၊ သင္ရိုးသစ္အတြက္ ဖြင့္လွစ္သည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ရာထူး တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ အေျပာင္းအေရႊ႕ ေဆာင္ရြက္ေနမႈလုပ္ငန္းစဥ္၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ လက္ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြရရွိမႈ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ မိုးရာသီေရႀကီး နစ္ျမႇဳပ္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိမႈ၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ေနျပည္ေတာ္ သာယာလွပေရးအတြက္ ပန္းအဝိုင္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတြင္ သတင္းရယူခြင့္ ျမန္ဆန္ သြက္လက္ေရး အစီအမံ၊ ေလလြင့္ကေလးမ်ား ထိန္းသိမ္းပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္ အစီအစဥ္၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျခအေန၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တရားဝင္ ဂရမ္ေလွ်ာက္ထားမႈ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး အတြက္ သံုးစြဲသည့္ ဘ႑ာေငြ၊ ေနျပည္ေတာ္ကို Green City အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေန၊ ေရပန္းဥယ်ာဥ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး တင္ဒါေခၚယူမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းၾကရာ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားၾကသည္။