ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ေနျပည္ေတာ္၊ဒကၡိဏခရိုင္၊ အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္၊ တတိယတန္း(Grade-3)သင္ရိုးသစ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ June 7, 2019 June 7, 2019 admin

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၁၀

ျ ပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏခရိုင္၊ အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္ တတိယတန္း(Grade-3)သင္ရိုးသစ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၁၀၊ ၅၊ ၂၀၁၉ ရက္ေန႕ နံနက္(၈)နာရီတြင္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၆) အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္း၌က်င္းပရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားမွညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ ပညာေရးမွဴး၊ ခရိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထား သူမ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမူလတန္းျပဆရာဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ၾက သည္။

ေ ရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အေျခခံပညာေရး စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈအရည္ အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ သင္ရိုးသစ္အရျပဳစုထားေသာျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား၊ သင္ၾကားသင္ယူမႈနည္းစနစ္အသစ္မ်ား၊ စစ္ေဆးဆန္းစစ္အကဲျဖတ္နည္းသစ္မ်ားျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စာသင္ခန္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား စာေမးပြဲေျဖဆိုႏိုင္ေရးႏွင့္ရမွတ္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ အဓိကထားသင္ၾကား၊သင္ယူမႈမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ (Learning to Learn) သင္ယူၿပီးရင္းသင္ယူႏိုင္ေရး၊ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစေရးေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ယခုစနစ္သစ္ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္အသစ္တြင္ ယခင္္အေၾကာင္းအရာေဟာင္း (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအသစ္(၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ (Grade-3) တတိယတန္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အေျခခံစာဖတ္တတ္ေအာင္၊ ေရးတတ္ေအာင္၊ တြက္တတ္ ေအာင္ သင္ၾကားေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ (KG+12) သူငယ္တန္း +တစ္ဆယ့္ႏွစ္တန္း ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ဆရာကိုင္ စာအုပ္မ်ားကိုအသစ္ျပဳစုျဖန္႕ေ၀ေပးၿပီး သင္ၾကားသင္ယူမႈအရည္အေသြးျမင့္မားေရးမြမ္းမံ သင္တန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆရာဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ ေက်ာင္း၊ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္၊ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္္ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းဖလွယ္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္သင္ၾကားသင္ယူမႈနည္းစနစ္ျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္မား ေသာပညာေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးစနစ္သစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ သေလာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရွိ ပညာေရးမိသားစုအခ်င္းခ်င္း ညီညီ ညြတ္ညြတ္ အျပန္အလွန္တန္ဖိုးထားၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေဆးလိပ္၊အရက္ႏွင့္ကြမ္းယာ၊ မူးယစ္ ေဆး၀ါးမ်ားကင္းစင္ေရး၊ စနစ္တက်အမိႈက္စြန္႕ပစ္တတ္္ေရး၊ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း လိုက္္နာေရး၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးမ်ားဆိုင္ရာအသိပညာေပးေရး၊ က်န္းမာေသာဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံစသည့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား လူသားေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစေရး၊ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေရး၊ အားကစား၊ ဂီတ၊ အႏုပညာစြမ္းရည္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရး၊ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္တတ္ေရး၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိေရးအတြက္ သင္ၾကားသင္ယူ၊ ေလ့က်င့္ ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာပညာေရး စနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရးမိသားစုမ်ားအားလံုး ျပည္သူလူထုႏွင့္ညီညီ ညြတ္ညြတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ အမွာစကား ေျပာၾကား သည္။

ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ တက္ေရာက္လာသည့္ ဆရာဆရာမမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလိုက္လံႏႈတ္ဆက္၍ သင္ေထာက္ကူျပခန္းမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၾကသည္။

အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ၁၀၊ ၅၊ ၂၀၁၉ ရက္ေန႕မွ ၂၅၊ ၅၊ ၂၀၁၉ ရက္အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

အလားတူ ဆ႒မတန္း(Grade-6)သင္ရိုးသစ္ ခရိုင္အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲအား ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။