ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ႏွင့္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တို႔မွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပ June 7, 2019 June 7, 2019 admin

ရန္ကုန္ ေမ ၁၉

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ႏွင့္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တို႔မွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာအထက္ တန္းေက်ာင္းရွိ စႏၵိမာ ခန္းမ၌က်င္းပသည္။

ေရွးဦးစြာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကား ရာတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္ကို ေမလ (၂၅) ရက္ေန႔မွစ၍ ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္သည့္ ဇြန္လ(၁)ရက္ ေန႔မွ မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ သျဖင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားအားလံုး၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား အားလံုးက မိဘ အုပ္ထိန္းသူ ျပည္သူမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားမွ ပညာေရးအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစေရး ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္း အပ္ႏံွရာတြင္ မည္သည့္ခြဲျခားမႈမွ်မရွိဘဲ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းကိုမွ် လက္ခံျခင္းမျပဳလုပ္ရန္အသိေပးေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ား(၅ ႏွစ္ အရြယ္ကေလး)အားလံုး သူငယ္တန္း(KG)တန္း၊ ၆ ႏွစ္အရြယ္ကေလးအားလံုး ပထမတန္း(Grade-1)၊ စတုတၳတန္း(Grade-5) ေအာင္သည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Grade-5 ၿပီးသည့္ အတြက္ သင္ရိုး သစ္ျဖစ္သည့္ ဆ႒မတန္း(Grade-6)သို႔ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မူလတန္းပညာေရးျဖစ္သည့္ သင္ရိုးသစ္ သူငယ္တန္း၊ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္း၊ တတိယတန္း အတြက္ သင္ရိုးသစ္ေက်ာင္းသံုး ဖတ္စာအုပ္ျပဳစုရာတြင္ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္အေဟာင္းမွ အေၾကာင္းအရာ အေဟာင္း ၈၀%၊ အေၾကာင္းအရာအသစ္ ၂၀%သာပါရွိၿပီး မူလတန္းျပဆရာ ဆရာမမ်ားအားလံုး စုစုေပါင္း (၂၅၀၀၀၀) ခန္႔ကို သင္ၾကားသင္ယူမႈနည္းလမ္းအသစ္ (Pedagogy)ႏွင့္ သင္ယူသူဗဟိုျပဳသင္ၾကား သင္ယူ ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သင္တန္းမ်ားေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ဆ႒မတန္း (Grade-6)အတြက္လည္း အလယ္တန္းျပ ဆရာ ဆရာမမ်ားအားလံုး စုစုေပါင္း(၁၅၀၀၀၀)ခန္႔ကို သင္တန္းမ်ားေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ဆရာ ဆရာမ မ်ား အရည္အေသြးပိုမိုျမင့္မားေရးႏွင့္ တစ္သက္တာသင္ယူေလ့လာႏိုင္ရန္ အလြန္ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ ပညာေရးေကာလိပ္အားလံုးကို ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္သို႔ အဆင့္ျမွင့္တင္ ႏိုင္ေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တစ္သက္တာသင္ယူေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အိုင္စီတီအရည္အေသြးမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိရန္ ေလ့လာဆည္းပူးေနမွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံ တကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္မည့္ အရည္အေသြးမီကေလးမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစရန္ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆရာ ဆရာမ အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္မွသာလ်ွင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္း အဆိုးကုုိ စဥ္းစားေဝဖန္ သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ တစ္သက္ တာသင္ယူေလ့လာမႈမ်ားျပည့္စံုမႈရွိရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊၊

အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးစနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးအားလံုး ေက်ာင္းတက္မွန္ကန္မႈရွိရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအားလံုး မူလတန္းပညာ သင္ယူၿပီးေျမာက္ၿပီး အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္ တန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ပညာသင္ယူရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထက္တန္း သင္ယူၿပီးေျမာက္ပါက မိမိတို႔၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ ဝါသနာအရ သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္ပညာမ်ားကို ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊၊

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ မိဘဆရာအသင္းမ်ား၏ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေကာင္းမြန္ရန္အေရးႀကီးသက့ဲသို႔ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္၊ အခက္အခဲ၊ မျပည့္စံုမႈမ်ား ကိုျဖည့္ဆည္းေပးရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဆရာဆရာမမ်ား၏ႀကံဳေတြ႕ ရသည့္ အခက္ အခဲ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္မ်ားက ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ ခရိုင္ပညာေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာ ေရးမွဴး၊ ထိုမွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနအလိုက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊၊

ပညာေရးအရည္အေသြးရွိၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား ကိုၾကည့္ပါက စာေမးပြဲရမွတ္မ်ားမ်ားရရွိရန္ သင္ယူျခင္းမဟုတ္ဘဲ သင္ယူၿပီးရင္း တစ္သက္တာသင္ယူရန္ အတြက္ နက္နက္နဲနဲသင္ယူျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆရာဗဟိုျပဳသင္ၾကား သင္ယူျခင္းမဟုတ္ဘဲ သင္ယူသူဗဟိုျပဳသင္ၾကား သင္ယူျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ဇူလိုင္/ၾသဂုတ္တြင္ (၁)ႀကိမ္ ၊ ႏွစ္လယ္စာေမးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလတြင္ (၁)ႀကိမ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ(၁)ႀကိမ္၊ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ လႏွင့္ မတ္လမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စတုတၳတန္း (Grade-5)၊ အ႒မတန္း(Grade-9)ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲမ်ားကို ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ၿပီး က်န္အတန္းမ်ားကို မတ္လအကုန္တြင္ စစ္ေဆးအကဲ ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊၊

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားနွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အဓိက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ အရက္ဘီယာနွင့္စီးကရက္ မသံုးစြဲေရး၊ ယာဉ္အနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနွင့္ ယာဉ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း လိုက္နာေရးတို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လူေနမႈပံုစံမ်ားကို ပညာေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈကိုလည္း ထည့္သြင္းရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနေသာ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္းစြဲလန္းမႈ ကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာင္း ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား၊ ေက်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားကိုလည္း လက္စြဲစာအုပ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း တိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းရန္လိုအပ္ၿပီး အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရွိထိေရာက္မႈရွိၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာသံုးစြဲၾကရန္ႏွင့္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို လစဥ္ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားပ့ံပိုးေပးရန္အတြက္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအားလံုး၊ ဝင္ေငြ နည္းမိသားစုမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ဦးစားေပးေထာက္ပ့ံရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအားလံုးအတြက္ အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ရွိလာေစရန္အတြက္ က်န္းမာၾက့ံခိုင္ၿပီး တာဝန္ယူ တာဝန္ခံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္တတ္ သည့္ လူသားေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစေရး အားလံုးက ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလို ေၾကာင္းျဖင့္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက အေျခခံပညာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပညာေရးမူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး ဦးခင္ေမာင္၀င္း၊ ေတာင္ဥကၠာလာပၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)အေျခခံ ပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးသံဒိုင္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္((၁၉ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး ေဒၚဆုေဝလင္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးေကြေတာင္၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆)အေျခခံ ပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦး၀င္းကို၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ(ၿမိဳ႕မ)ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးဆန္းျမင့္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၉)အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေရႊတို႔က သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကား ခ့ဲၾကသည္။

အလားတူ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ႏွင့္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တို႔မွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အမွတ္(၄)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး ေဒၚသင္းသင္းေဌး၊ ခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၄)အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္း အုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚေအးေအးျပံဳး၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး ေဒၚရီရီ သန္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာ ၀ႆန္ျမတ္သင္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၉) အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္ခင္ေအး၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၇) အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း (ေထာ္ကူး)မွ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး ေဒၚတင့္တင့္ေအာင္၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္နီေ၀၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး ေဒၚျမေ၀၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅)မူလတန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ ေဌး၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚျဖဴျဖဴ၀င္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၂)မူလတန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး ေဒၚသီတာျမင့္္တို႔က သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခ့ဲသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ရွိ အမွတ္(၁၈)အေျခခံပညာ အလယ္တန္း ေက်ာင္းခြဲ(ရွမ္းတဲႀကီး)၌ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ေႏြရာသီ အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ (ပညာေရး)