(၄)ႏွစ္သင္ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အညႊန္းေဘာင္၊ သင္ရိုးမာတိကာမူၾကမ္းအေပၚ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ Board of Study ၏သေဘာထားမွတ္ခ်က္၊ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ June 7, 2019 June 7, 2019 admin

ရန္ကုန္ ေမ ၁၇

(၄)ႏွစ္သင္ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အညႊန္းေဘာင္၊ သင္ရိုးမာတိကာ မူၾကမ္း အေပၚ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ Board of Study ၏သေဘာထားမွတ္ခ်က္၊ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

ေရွးဦးစြာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အမွာစကားေျပာ ၾကားရာတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(NESP၂၀၁၆-၂၀၂၁)တြင္ ဆရာအတတ္ပညာေရး၏ အဆင့္အတန္းကို ျမွင့္တင္ရာတြင္ ဆရာမ်ားသည္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ဆရာအတတ္ပညာေရး၏ အဆင့္အတန္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အဓိကက်ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္ ပညာေရး၏အရည္အေသြးျမွင့္တင္ ရာတြင္ သိသာထင္ရွား ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးေသာ နယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ (၂)နွစ္သင္ ပညာ ေရးေကာလိပ္မွ (၄)ႏွစ္သင္ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

(၄)ႏွစ္သင္ပညာေရးအတြက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲျခင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕၊ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အညႊန္းေဘာင္ႏွင့္ ဘာသာရပ္ သင္ရိုးမာတိကာမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ အစီအစဥ္၏ ပထမႏွစ္အတြက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အသစ္ကို ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္ မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္ပညာ အစီအစဥ္သစ္၏ ပထမႏွစ္သင္တန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အသစ္ကို စတင္အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္တြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အညႊန္းေဘာင္(မူၾကမ္း)နွင့္ သင္ရိုးမာတိကာမ်ားတြင္ အတည္ျပဳ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္နွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားရွိ Teacher Educators မ်ားကို သင္ရိုးသစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ပညာေရးအဖြဲ႕(BOS) အေနျဖင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအညႊန္းေဘာင္ (မူၾကမ္း)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိေရာက္စြာ သံုးသပ္အၾကံျပဳရန္ႏွင့္ ၂၀၁၉ မတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္း အေဝး၌ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ အေလးထားအသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီး ဌာနအေနျဖင့္ သံုးသပ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဉ္းစားေဆာင္ရြက္ျပီး ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ပထမႏွစ္အတြက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပံုႏွိပ္စာအုပ္ ႏွင့္ ဆရာလမ္းညႊန္မ်ားေရးဆြဲျပဳစုျပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္ သို႔ေရာက္ရွိေနျပီဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ယခင္ BOS အစည္းအေဝးမွ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ထည့္သြင္း စဉ္းစားရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနကို ေျပာၾကားျပီးျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ပထမနွစ္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရာ၌ ဤအစည္းအေဝးမွ သံုးသပ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို ထည့္သြင္းစဉ္းစားသြားရန္ မွာၾကားျပီးျဖစ္ ပါေၾကာင္း။

သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အညႊန္းေဘာင္သည္ ပညာေရးေကာလိပ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ရန္ အေကာင္းဆံုး လမ္းညႊန္တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအညႊန္းေဘာင္ သည္ ကြ်မ္းက်င္မႈကို အေျခခံသည့္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီရန္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ရမည္ကို ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္မ်ားကို အတူတကြ ဆက္စပ္ေပးႏိုင္ေသာ ခ်ဉ္းကပ္နည္းတစ္ခုအျဖစ္ Integrated Approach ကို နိုင္ငံတကာ အသံုးျပဳ ေနေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳထားပါေၾကာင္း၊ Educational Studies ဘာသာရပ္တြင္ ပညာေရး သေဘာ တရားႏွင့္ ပညာေရးစိတ္ပညာ ဘာသာရပ္မ်ား၏ Key Concepts ႏွင့္ Principles in Education မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းထားသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း။

OECD အရ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာကို လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္ပညာ အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ Theory ႏွင့္ Practice ကို မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ တတ္ေစရန္ စာေပဘာသာရပ္အတြက္ ျပင္ဆင္သင္ၾကားေပးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျပီး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အတတ္ပညာေရးအတြက္ ပိုမိုျပင္ဆင္သင္ၾကားေပးရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္သည္ လက္ေတြ႕ သင္ၾကားျခင္း (Practicum) ကို အေလးေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရျပီး ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္ရွိ သင္ၾကားေရးအခ်ိန္ ကာလစုစုေပါင္း ၏(၂၀)ရာခိုင္နႈန္းကို အသံုးျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္၏သင္ၾကားေရး အခ်ိန္ကာလစုစုေပါင္း၏ (၂၀)ရာခိုင္နႈန္းကို Practicum အတြက္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသံုးျပဳေနေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မူလတန္းႏွင့္အလယ္တန္းေက်ာင္း မ်ားတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပး ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဒီဂရီတစ္ခုအေနျဖင့္ Student Teachers မ်ားကို ၄င္းတို႔သင္ၾကားေပးရမည့္ ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္မ်ားထက္ ပိုမို၍ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အညႊန္းေဘာင္ႏွင့္ ဘာသာရပ္သင္ရိုးမာတိကာမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ အခ်ိန္ ေပး၍ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကသည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ (၄)ႏွစ္သင္ဒီဂရီ ေကာလိပ္အစီအစဥ္ကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထိေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးၾကေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမစန္းရီက (၄)ႏွစ္ သင္ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းအညႊန္းေဘာင္၊ သင္ရိုးမာတိကာမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ပထမအႀကိမ္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ Board of Study ၏သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားအား တင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ (Curriculum Core Team member)ဝင္မ်ားျဖစ္ၾက သည့္ စစ္ကိုင္းပညာေရး တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခင္မာရီက Educational Studies ဘာသာရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္း ေကာင္း၊ မံုရြာပညာေရးေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒၚဝင္းသိဂၤ ီေက်ာ္က သိပၸံဘာသာရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ေျမာင္းျမ ပညာေရးေကာလိပ္မွ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒၚသူဇာရွိန္က ဝိဇၨာဘာသာရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ သဃၤန္းကြ်န္း ပညာေရးေကာလိပ္မွ ဌာနမွဴး ေဒၚလြယ္လြယ္ခိုင္က တြဲဖက္သင္ရိုး ဝင္ဘာသာရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ Board of Study အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ (၄)ႏွစ္သင္ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအညႊန္းေဘာင္၊ သင္ရိုးမာတိကာ မူၾကမ္းအေပၚ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ Board of Study ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္၊ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူခ့ဲၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ (ပညာေရး)