ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ (သင္ရုိးသစ္) Grade-6 ခရုိင္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ/ သင္တန္းသုိ႔ လာေရာက္ၾကည့္ရႈအားေပး June 7, 2019 June 7, 2019 admin

ေနျပည္ေတာ္ ေမ၂၁
===================
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၌ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်လ်က္ရွိသည့္ ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခရုိင္၏ အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ (သင္ရုိး သစ္) Grade – 6 ခရုိင္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ/ သင္တန္းသုိ႔လာေရာက္ၿပီးဆရာ၊ ဆရာမ်ား Grade – 6 သင္ရုိးသစ္ သင္ၾကားေနမႈကုိ ၾကည့္ရႈအားေပးသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္္ ယေန႔နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္ ျပသ ထား သည့္ သင္ရုိးေဟာင္း၊ သင္ရုိးသစ္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း သုံးျပ ဌာန္း စာအုပ္မ်ားလုိက္လံၾကည့္ရႈသည္။
ဆက္လက္၍ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား(သင္ရုိးသစ္) Grade – 6 ဘာသာရပ္အလိုက္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေနမႈကုိ လိုက္လံၾကည့္ရႈအားေပးသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္္ သိပၸံႏွင့္ ကာယပညာဆရာမ မ်ား ကုိယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ၾကည့္ရႈအားေပးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က သင္တန္းသားဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ သင္ယူရာ တြင္ေတာ္ၾကသည္ကုိ သိရွိပါေၾကာင္း၊ သင္ယူရာတြင္ ေတာ္ျကသကဲ့သို႔သင္ၾကားရာတြင္လည္း ေတာ္ၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာသင္ခ်ိန္ႏွင့္ေက်ာင္းတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ ကုိ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားေက်ာင္းသြားရသည္ကုိ ေပ်ာ္မွသာ ပညာ တတ္မ်ားျဖစ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ိႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ လိုအပ္ေနပါေသး ေၾကာင္း၊ အဓိကမွာပညာေရးစနစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးစနစ္မွန္ကန္လ်င္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားအား ရင္ေပါင္တန္းၿပီး အခ်ိန္တုိအတြင္း အမီွလိုက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံရွိေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအားအျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားထက္ တစ္မူထူးၿပီး ေတာ္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းစာသာမက စာရိတၱ ပုိင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအပုိင္းတြင္ ေတာ္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသားမ်ား အတူပူးေပါင္းၿပီး အစုအဖဲြ႕အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတာ္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း ေပ်ာ္ရြင္ရန္၊ တုိးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ခ်င္ပါေၾကာင္း၊ အဓိကက်သည္မွာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းသားဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံရုိက္သည္။
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္(သင္ရုိးသစ္) Grade -6 ကုိ လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္သင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ပုိ႔ခ်လ်က္ ရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမဒကၡိဏခရုိင္ပ်ဥ္းမနား၊ ဇဗၼဴသီရိႏွင့္ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမ ၈၁၄ ဦးအား ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္မွ ဆရာ၊ဆရာမ ၇၅၃ ဦးတုိ႔ အားလယ္ေ၀းၿမိဳ႕ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်လ်က္ရွိၿပီး သင္တန္းမ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား မွေလ့လာသူ ၂၆ဦး လာေရာက္ေလ့လာသင္ၾကားလ်က္ရွိကာ သင္တန္းကာလမွာ ရက္ သတၱတ္(၂)ပတ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ သင္ရိုးသစ္ မူလတန္းအဆင့္ KGတန္းကုိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ Grade – 1ကုိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ Grade -2 ကုိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္လည္း ေကာင္း သင္တန္းမ်ားသင္ၾကားပုိ႔ခ်ခဲ့ၿပီး သင္ရိုးသစ္ Grade – 3 ႏွင့္အလယ္တန္း အဆင့္ သင္ရုိးသစ္ Grade – 6 ကုိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း သင္ၾကားပုိ႔ခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က သင္ရုိးေဟာင္းတြင္ သင္ရုိးဘာသာျဖစ္သည့္ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ၊ ပထ၀ီ၀င္၊ သမုိင္း၊ သိပၸံဘာသာရပ္တုိ႔ကုိ သင္ရုိးအျဖစ္ သတ္မွတ္သင္ၾကားၿပီး ကာယ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ သက္ေမြး၊ စာရိတၱႏွင့္ျပည္သူ႔နီတိ၊ ဘ၀အတြက္တာကၽြမ္းက်င္စရာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ တဲြဖက္သင္ရုိးအျဖစ္ သင္ၾကားေပးခဲ့ရာမွ ယခုသင္ရုိးသစ္တြင္ ကာယ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ စာရိတၱႏွင့္ျပည္သူ႔နီတိ၊ ဘ၀အတြက္တာကၽြမ္းက်င္စရာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိပါ သင္ရုိးအျဖစ္ သတ္မွတ္သင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

သင္ရုိးသစ္ျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ ပုိမိုျမင့္မားလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္တုိးတက္လာျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္လာျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်မႈ စိတ္ဓာတ္ရွိလာျခင္း၊ တီထြင္ႀကံဆမႈႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ား ပုိမိုတုိးတက္လာျခင္းတုိ႔ ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုသင္တန္းမ်ားတြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ မ်ားအား သင္ရုိးသစ္မ်ားအျပင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအတတ္ပညာကုိလည္း ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။