Transformation by Innovation in Distance Education (TIDE) ၏ 3th Residential School ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ June 7, 2019 June 7, 2019 admin

ရန္ကုန္ ေမ ၂၀

Transformation by Innovation in Distance Education (TIDE) ၏ 3th Residential School ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္(၈)နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သိပၸံသုေတသန အေဆာက္ အဦရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

ေရွးဦးစြာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကား ရာတြင္ TIDE စီမံခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွတကၠသိုလ္မ်ားအတူ တကြပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္သည့္ အေ၀းသင္ပညာေရးစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစရန္ အေ၀းသင္ ပညာေရးတြင္သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေပါင္း ၅၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းရရွိႏုိင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံခ်က္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ TIDE စီမံခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အသိပညာျဖစ္ သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ဆိုင္ရာသိပံၸပညာရပ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားလည္း ကမၻာ့အဆင့္မီျဖစ္ေပၚလာေစ ရန္ ရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ယခုဘာသာရပ္မွ ရရွိလာေသာ တုိးတက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လည္း ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျပဳမည့္ပညာရပ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္ အတြက္လည္း ထပ္ဆင့္အၾကံဥာဏ္ေကာင္း မ်ားေပးသြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

TIDE စီမံခ်က္သည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပဳလုပ္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ ေကာင္းေစရန္အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ရွိၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာ႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစရန္ မဟာ ဗ်ဴဟာေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ဦးေဆာင္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္လည္း ထပ္ဆင့္ကူညီေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္သည္ ၂၀၂၁ စက္တင္ဘာလအထိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ရွိေသာ တကၠသိုလ္ စုစုေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဆရာ ဆရာမႏွင့္ တကၠသိုလ္၀န္ထမ္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ထိ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိပါေၾကာင္း။

TIDE စီမံခ်က္သည္ ၿဗိတိန္အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးစီမံကိန္း(SPHEIR) စီမံကိန္း၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ SPHEIR စီမံကိန္းသည္ ၿဗိတိန္ အစိုးရ၏အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဌာန(Department for International Development DFID)မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ Universities UK International အဖြဲ႕ သံုးဖြဲ႕ပူးေပါင္းၿပီး ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ SPHEIR စီမံကိန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းမြန္ရန္၊ ပညာေရးက႑ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ဖဲြ႕စည္းပံုႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ ကမၻာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ေစရန္အတြက္ ၿဗိတိန္အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ပါ ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ British သံအမတ္ႀကီး Mr.Dan Chugg၊ The Open University မွ Academic Director Professor Andy Lane ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဖိုးေကာင္းတို႔က အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကို အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၿပီး တုိင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ တကၠသိုလ္ စုစုေပါင္း ၂၁ ေက်ာင္းမွ ဆရာ ဆရာမ သင္တန္းသား သင္တန္းသူ ၂၃၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Melia Hotel ၌ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သုေတသနႏွင့္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ PTB အဖြဲ႕အစည္း တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “WORLD METROLOGY DAY 2019” အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၈၇၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း(၁၇)ႏုိင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္တက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ မီတာကြန္ဗင္းရွင္း (Metre Convention)ကို ျပဳလုပ္က်င္းပကာ ေခတ္သစ္အတိုင္း အတာဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ကမၻာလံုးတစ္ေျပး ညီျဖစ္ေစေရး တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ မီတာကြန္ဗင္းရွင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အတုိင္းအတာစံမ်ား၊ ယူနစ္မ်ားကို တစ္ကမၻာလံုးရွိ ႏုိင္ငံတုိင္းမွ တစ္ေျပးညီအသံုးျပဳႏုိ င္ေရးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမလ(၂၀)ရက္ေန႔ကို ကမၻာ့တိက်စြာ တုိင္းတာျခင္း နည္းပညာ ေန႔(World Metrology Day)အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ (ပညာေရး)